Category: مدیریت نیروی انسانی

کاهش کسالت در کار
مدیریت نیروی انسانی

کاهش کسالت در کار: ترفندهای منحصر به فرد

اگر کارآفرینان موفق می‌توانند اصل بهره‌وری را به کار ببندند و با استفاده از این اصل در کارشان پیشرفت کنند، هر فرد دیگری نیز می‌تواند این اصول را به کار بگیرد و به موفقیت دست پیدا کند.

افزایش انگیزه کارکنان
مدیریت نیروی انسانی

افزایش انگیزه کارکنان: ارزش قدردانی در محیط کار

برنامه های انگیزشی حضور کارکنان به این منظور طراحی شده اند که به کارکنان کمک کند تا دریابند برای کاری که انجام میدهند مورد قدردانی قرار میگیرند و به آنها اجازه دهد بدانند چقدر شرکت سختی های انجام کار تحت فشار را درک می کند.