Category: مدیریت نیروی انسانی

مدیریت منابع انسانی_فعالیت شغلی_کسالت
مدیریت نیروی انسانی

۳ ترفندی که مانع کسالت در کار و فعالیت شغلی‌ می‌شود

اگر کارآفرینان موفق می‌توانند اصل بهره‌وری را به کار ببندند و با استفاده از این اصل در کارشان پیشرفت کنند، هر فرد دیگری نیز می‌تواند این اصول را به کار بگیرد و به موفقیت دست پیدا کند.

حضور به موقع کارمند
مدیریت نیروی انسانی

برنامه های انگیزشی حضور به موقع کارمند

برنامه های انگیزشی حضور کارکنان به این منظور طراحی شده اند که به کارکنان کمک کند تا دریابند برای کاری که انجام میدهند مورد قدردانی قرار میگیرند و به آنها اجازه دهد بدانند چقدر شرکت سختی های انجام کار تحت فشار را درک می کند.