4000 کارمند

شرکت zk بیشتر از 4 هزار کارمند در سراسر دنیا دارد