2- فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه

1- فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه

4- فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

3- فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود خروج ها