فیلم های آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن 

در این مرحله به آموزش تعریف انواع مأموریت و ثبت مأموریتها می پردازیم :

فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت :

برای تعیین مأموریت نیز مانند مرخصی باید ابتدا انواع مأموریت را تعریف کنید و سپس ثبت نمایید.

.

.

فیلم آموزشی ثبت مأموریت :

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم های آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن را مشاهده نمایید.