فیلم آموزشی تعریف بیمه

در این مرحله به آموزش تعریف کارگاه برای کارفرما و تعریف بیمه برای پرسنل می پردازیم.