فیلم های آموزشی تعریف پارامترهای حقوقی

در این مرحله به آموزش تعریف پارامترهای حقوقی از جمله حق بن و مسکن و اولاد و … می پردازیم.

فیلم آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پارامتر اضافه کاری فرمول تعریف کنید.

.

.

فیلم آموزشی تعریف بن:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق بن تعریف کنید.

فیلم آموزشی تعریف حق مسکن:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق مسکن تعریف کنید.

فیلم آموزشی تعریف سنوات:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق سنوات تعریف کنید.

فیلم آموزشی تعریف حق اولاد:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق سنوات تعریف کنید.