فیلم های آموزشی تعریف فیش حقوقی و جزئیات قرارداد 

در این مرحله به آموزش تعریف فیش حقوقی و اختصاص پارامترهای حقوقی به پرسنل می پردازیم.

فیلم آموزشی تعریف فیش حقوقی :

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه یک فیش حقوقی با پارامترهای حقوقی برای پرسنل تعریف کنید.

در قسمت های بعدی به صورت تک به تک فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی آورده شده است.

.

.

فیلم آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه جزئیات حقوقی را در احکام کاری پرسنل وارد کنید.

فیلم آموزشی جزئیات قرارداد:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه جزئیات قرارداد پرسنل را تغییر داده و پارامتر حقوقی جدید به فیش حقوقی آنها اضافه کنید.