3- فیلم آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری

2- فیلم آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری

1- فیلم آموزشی فیش حقوقی

6- فیلم آموزشی تعریف پارامتر بن

5- فیلم آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری

4- فیلم آموزشی محاسبه حقوق ساعتی

9- فیلم آموزشی تعریف حق اولاد

8- فیلم آموزشی تعریف سنوات

7- فیلم آموزشی تعریف حق مسکن

12- فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل

11- فیلم آموزشی کسر کار (کسورات)

10- فیلم آموزشی جزئیات قرارداد

14- فیلم آموزشی جداول مالیاتی

13- فیلم آموزشی تعریف بیمه