فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری :

حکم کاری یعنی همان قراردادی که بین شخص و کارفرما تنظیم می شود و شما می توانید توسط پارامتر های حقوقی در این قسمت این قرارداد را تعریف کنید.
در این فیلم آموزشی شما یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل خود حکم کاری بزنید.

نکته : حتما باید قبل از اینکه حکم کاری را بزنید پرسنل را ثبت کرده باشید. قبل از این قسمت فیلم آموزشی ثبت پرسنل را مشاهده نمایید.

در فیلم زیر تنظیم قرارداد و احکام کاری پرسنل آموزش داده شده است :

در ادامه آموزش ها، پس از فیلم تنظیم قرارداد و احکام کاری، فیلم آموزشی تنظیم تقویم کاری اداری و انواع شیفت های کاری را مشاهده کنید.

فیلمهای آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار

ثبت پرسنل (قبل از فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تنظیم قرارداد و احکام کاری (فیلم آموزشی همین قسمت)

تقویم کاری اداری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تعریف انواع شیفت های کاری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تعریف قوانین گروه کاری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل، تنظیم قرارداد و احکام کاری، تعریف تقویم کاری و انواع شیفت های کاری مشاهده شود)

فیلمهای آموزشی مأموریتها و مرخصی ها

تعریف انواع مرخصی و ثبت آن

تعریف انواع مأموریت و ثبت آن

فیلمهای آموزشی گزارش گیری

گزارش کارکرد روزانه

گزارش کارکرد ماهانه

فیلمهای آموزشی اصلاح تردد و بکاپ گیری

اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود و خروج ها

بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

فیلمهای آموزشی حقوق و دستمزد

تعریف فیش حقوقی

محاسبه حقوق پرسنل

تعریف پارامترهای حقوقی

کسر کار (کسورات)

تعریف وام پرسنل

تعریف بیمه

جداول مالیاتی