2- فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

1- فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود خروج ها