Day: سپتامبر 28, 2019

دستگاه حضور و غیاب ارزان
حضورو غیاب

دستگاه حضور و غیاب ارزان

همه سازمان ها و شرکت ها برای کنترل تردد پرسنل و محاسبه حقوق و دستمزد آنها نیازهای یکسانی ندارند. مسلما هرچه دستگاه های حضور و غیاب پیشرفته تر باشد و امکانات بیشتری داشته باشد قیت بالاتری نیز خواهد داشت.