Day: جولای 9, 2019

سیستم حضور و غیاب مدارس
حضورو غیاب

سیستم حضور و غیاب ویژه مدارس و مراکز آموزشی

تمامی مدارس و مراکز آموزشی برای حضور و غیاب و کنترل تردد دانش آموزان و پرسنل به دنبال مناسب ترین سیستم حضور و غیاب می باشند، زیرا انتخاب نادرست این سیستم منجر به عدم رضایت مدیران و والدین می شود