Day: ژانویه 22, 2017

کاهش کسالت در کار
مدیریت نیروی انسانی

کاهش کسالت در کار: ترفندهای منحصر به فرد

اگر کارآفرینان موفق می‌توانند اصل بهره‌وری را به کار ببندند و با استفاده از این اصل در کارشان پیشرفت کنند، هر فرد دیگری نیز می‌تواند این اصول را به کار بگیرد و به موفقیت دست پیدا کند.