موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

در این مقاله سعی داریم به معرفی و توضیح برخی موانع رشد اخلاق حرفه‏ ای در سازمان ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

تحویلی نگری

از مفهوم تحویلی نگری به عنوان بزرگترین بیماری شناختی نام برده اند که همه آحاد مردم و خصوصأ پژوهشگران و مدیران به آن دچار می ‏شوند.

تحویلی ‏نگری نگرشی یک بعدی است که یک پدیده چند وجهی و چند ضلعی را به یک وجه یا ضلع آن تقلیل می دهد. به عبارتی دیگر تحویلی نگری یعنی تحویل شکل به جزئی از آن و تحویل یک پدیدار به مقطعی از تاریخ آن.

این نگرش اخلاقی عمده ‏ترین مانع رشد اخلاقی در سازمان ‏ها به شمار می آید. برای مثال مهندسی که به سمت مدیرعاملی یک شرکت برگزیده می ‏شود اگر به دام تحویلی‏ نگری بیفتد، بر اساس علاقه درسی و تحصیلی و همچنین سابقه کاری خود، به فناوری تاکید بیشتری می‏کند و با نگرشی یک بعدی، فقط به واحدهای خاصی از سازمان توجه می کند و از سایر واحدها غافل می شود.

در واقع می توان گفت تخصص گرائی مزید بر علت شد و به رواج تحویلی نگری کمک کرد.

اگر افرادی که بر کرسی‏ های تصمیم ‏گیری راهبردی یک سازمان تکیه زده ‏اند، نگرش تحویلی نگری داشته باشند باعث رشد سرطانی یک جنبه و یک ضلع و رکود دیگر جنبه ‏ها و اضلاع در آن سازمان می ‏شوند.

تحویلی‏ نگری در سازمان ها مانع دیدن همه مشکلات می ‏شود و مهارت تشخیص و حل مسئله را دچار انحراف می ‏کند.

راه درمان تحویلی ‏نگری و افزایش مهارت تفکر سیستمی و ترویج الگوهای میان رشته ‏ای برای کشف و حل مسائل است.

در واقع نداشتن مهارت تفکر سیستمی به نوعی خطر تحویلی ‏نگری را افزایش می ‏دهد. همچنین انتصاب استراتژیست ‏ها و نه کسانی که نگرش عملیاتی دارند، به سمت‏ های راهبردی می ‏تواند در کم رنگ‏ شدن تفکر تحویلی ‏نگری تأثیرگذار باشد.

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

مشتری مداری ابزار انگار

مشتری مداری ابزار انگار به معنی نگاه به مشتری به عنوان ابزار سود است. این نگاه به مشتری نوعی تحویلی نگری است که ارزش مشتری را تا سطح یک ابزار پایین می ‏آورد.

اثرات زیان بار این نوع نگرش آن است که اگر سودی برای سازمان توسط مشتری در کار نباشد یا احتمالأ زیانی متحمل شود، سازمان خود را ملزم به پایبندی به حقوق مشتری نمی ‏داند.

در صورتی که اگر سازمان نگرش مشتری مداری اصیل داشته باشد، رعایت حقوق آنها در گرو سود و زیان سازمان نخواهد بود. در این حالت مشتری مداری انگیزه درونی دارد و مشروط به هیچ سود و زیانی نیست.

در نگرش مشتری مداری ابزار انگارانه، نگرش سیستمی وجود ندارد و بعض مواقع توجه به مشتری به عنوان ابزار سود به قیمت عدم توجه به کارکنان سازمان صورت می ‏گیرد. در صورتی که رضایت مشتری در یک سازمان بدون رضایت کارکنان حاصل نمی شود.

در همه سازمان ها نادیده گرفتن حقوق کارکنان اثرات منفی و زیان بار خود را بر عدم رعایت حقوق مشتری از سمت کارکنان سازمان می گذارد.

وقتی نگرش سازمانی بر طبق مشتری مداری اصیل نباشد موجب می ‏شود آن سازمان گاهی در شرایط بحرانی که برای رعایت حقوق مشتری مستلزم پرداخت خسارت و هزینه است، حقوق مشتری را زیر پا بگذارد.

همچنین اگر در مواردی آن سازمان اطمینان حاصل کند که احجاف در حق مشتری به چشم وی نخواهد آمد و مشتری از ضایع شدن حقوقش اطلاعی پیدا نخواهد کرد، خود را ملزم به رعایت حقوق مشتری نخواهد دید.

برخی از سازمان ها گمان می کنند با نصب شعارهای تکریم ارباب رجوع بر در و دیوار مشتری مداری اصیل را دنبال می کنند، در حالی که این گونه نیست.

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

تکریم مشتری در مشتری مداری اصیل

تکریم و احترام به مشتری، رفتاری است که احساس ارزشمندی را به مشتری منتقل می‏ کند و باید از رفتاری که موجب توهین و تحقیر مشتری می‏ شود دوری کند.

پذیرایی از مشتری و رفتارهای چاپلوسانه و متظاهرانه، احترام به مشتری نیست.

اعتماد به مشتری، حفظ حریم شخصی افراد و رازداری و امانت‏ داری، زیان نرساندن به مشتری، سرعت در تحویل به موقع و بی‏ عیب کالا و ارائه خدمات در همه مراحل قبل و بعد از فروش، قیمت پایین همراه با کیفیت بالا، تنوع کالا و خدمات و صراحت و صداقت داشتن در ارتباط با مشتری همگی از وجود مشتری مداری اصیل و حقیقی به حساب می‏آید.

فرافکنی

فرافکنی به معنی نادیده گرفتن نقش خود و تأکید شدید بر نقش عوامل محیطی است. برای مثال وقتی که یک دانش ‏آموز نمره خوب می ‏گیرد بگوید خودم نمره خوب گرفتم و وقتی نمره نامطلوب می ‏گیرد بگوید معلم به من نمره بد داد دچار فرافکنی شده است.

در این حالت پارادوکسی “من به شرط او”، شخص یا سازمان، اخلاقی بودن خود را منوط و مشروط بر اخلاقی بودن دیگران یا دیگر سازمان‏ ها می ‏کند.

کاملأ مسلم است که با چنین نگرشی، هیچ اقدام مطلوب و موثری در سازمان صورت نخواهد گرفت.

مشتریان شرکت ها و سازمان ها حتی اگر خودشان اخلاقی نباشند انتظار دارند که سازمان با آنها برخورد اخلاقی داشته باشد. بنابراین هر فرد و هر سازمانی باید تغییر و تحول و اخلاقی بودن را از خود آغاز کند.

فقدان انگیزش

انگیزش و اخلاق با هم ارتباط و همبستگی دارند. فقدان انگیزش خود مانع از ترویج اخلاق در سازمان می ‏شود.

انگیزه در افراد متفاوت است. انگیزه در واقع آمادگی اعمال نهایت تلاش شخص برای دست ‏یابی به اهداف سازمانی مشروط به توان ارضای برخی نیازهای شخصی است.

در نظریه انگیزش میتزبرگ تنها نیازهای مربوط به عزت نفس و خودشکوفائی مانند موفقیت، شناخته شدن، مسئولیت، پیشرفت و رشد جزء منابع مستقیم انگیزش شمرده می ‏شوند.

در مقابل نیازهای سطح پایین مثل بقاء و ایمنی و حقوق، عوامل نگهداری شمرده می‏ شوند که تنها در صورتی که نباشد ناراضی کننده است اما بودشان در انگیزش دخالتی ندارد.

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

فقدان مهارت تصمیم ‏گیری

تصمیم‏ گیری یک هنر است. ضعف در تصمیم‏ گیری منجر به بروز رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان می ‏شود.

تصمیم‏ گیری یک فرآیند است که محصول الگوهای مواجهه با مشکل، تبدیل مشکل به مسئله و حل اثربخش مسئله است.

تصمیم ‏گیری اخلاقی به شش اصل وفادار است: مسئولیت‏پذیری، اعتماد، انصاف، کرامت انسانی، پایبندی به منش شهروندی و مراقبت و توجه نسبت به دیگران.

فرهنگ سازمانی ضعیف، فقدان نگرش سیستمی و هوش هیجانی، فقدان مهارت ‏های تشخیص و حل مسئله، الگوی مدیریت غیر مشارکتی و فقر اطلاعاتی و تحلیل و شتابزدگی، همگی از موانع تصمیم‏گیری‏های اخلاقی در سازمان است.

نارضایتی شغلی

احساس‏ ها و نگرش ‏هایی که هر کسی به شغل خود دارد به معنای رضایت شغلی است.

ریشه امنیت شغلی از درون انسان شکل می گیرد نه از مقررات و خط‏مشی‏ها و رویه ‏های قانونی سازمان.

اگر یاد بگیریم و خوب عمل کنیم، اگر به روز باشیم، اگر در تخصص و کار خود اعتبار و ارزش بیابیم و اگر به امور سازمان و شرکت آگاه باشیم و اگر برای ارائه کاری با ارزش، کوششی مستمر داشته باشیم، برای خود امنیت شغلی ایجاد کرده ‏ایم.

در این مقاله به معرفی تعدادی از موانع رشد اخلاق حرفه ای پرداختیم. در مقالات بعدی به سایر موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها خواهیم پرداخت.

 

سایر مقالات مدیریتی سایت مهرکیا

لیست قیمت دستگاه های حضور و غیاب

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.