فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه

شما در نرم افزار می توانید گزارش بسازید، یعنی موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنید و گزارش خود را بسازید. سپس با استفاده از کارکرد روزانه یا ماهانه گزارش خود را می گیرید.

توجه کنید که گزارش های ماهانه جمع در یک ماه را نشان می دهد.

فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه :

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه را مشاهده نمایید .