فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه

شما در نرم افزار می توانید گزارش بسازید، یعنی موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنید و گزارش خود را بسازید. سپس با استفاده از کارکرد روزانه یا ماهانه گزارش خود را می گیرید.

فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه :

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه را مشاهده نمایید.