1- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت اول

.

2- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت دوم

.

3- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت سوم