فیلم های آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن 

در این مرحله به آموزش تعریف انواع مرخصی و ثبت مرخصی ها می پردازیم :

فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی :

شما در این قسمت می توانید انواع مرخصی را تعریف و سپس برای پرسنل خود ثبت کنید.

.

.

فیلم آموزشی ثبت مرخصی :

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن را مشاهده نمایید.