2- فیلم آموزشی ثبت مرخصی

1- فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی

4- فیلم آموزشی ثبت مأموریت

3- فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت

6- فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه

5- فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه

8- فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

7- فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود خروج ها