فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل

در این مرحله به آموزش تعریف و اختصاص وام به پرسنل و نحوه کسر اقساط آنها از حقوق ماهانه پرسنل می پردازیم.