فیلم های آموزشی محاسبه حقوق پرسنل

در این مرحله به آموزش نحوه محاسبه حقوق پرسنل بر اساس ساعات کاری و تعداد روز کاری پرسنل می پردازیم.

فیلم آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه حقوق پرسنل را بر اساس تعداد روزهای کاری آنها محاسبه کنید.

.

.

فیلم آموزشی محاسبه حقوق ساعتی:

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه حقوق پرسنل را بر اساس ساعات کاری آنها محاسبه کنید.