3- فیلم آموزشی تقویم کاری اداری

2- فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و حکم کاری

1- فیلم آموزشی ثبت پرسنل

6- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی عصر

5- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی صبح

4- فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت

9- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های چرخشی

8- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های ثابت

7- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی شب

12- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش دوم)

11- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش اول)

10- فیلم آموزشی گروه کاری

15- فیلم آموزشی تعریف گروه شیفت طولی

14- فیلم آموزشی تعریف گروه ساعتی

13- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش سوم)