فیلم آموزشی ثبت پرسنل

در قسمت تعاریف گزینه ای به نام پرسنل وجود دارد که شما می توانید پرسنل خود را در این قسمت ثبت کنید. دو نکته مهم در این قسمت وجود دارد که باید حتما به آنها توجه داشته باشید:
1- باید شناسه کاربری هر فرد با شماره ای که داخل دستگاه تعریف می شود یکسان باشد.
2- باید وضعیت کاری فعال باشد.

توضیحات : برای شروع کار ابتدا یکی از پرسنل را ثبت کنید و سپس تنظیم قرارداد و احکام کاری را انجام دهید. پس از آن تقویم کاری اداری را تنظیم و شیفت های مربوط را به آن اختصاص دهید و در نهایت قوانین گروه کاری پرسنل را مشخص کنید.

برای ثبت پرسنل بعدی اگر احکام کاری و تقویم اداری و شیفت ها و قوانین گروه کاری آن پرسنل دقیقأ مطابق با پرسنل اول بود دیگر نیازی به تکرار مراحل بالا نیست و فقط کافیست پرسنل بعدی ثبت شود.

در ادامه آموزش ها پس از مشاهده فیلم ثبت پرسنل، فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری را مشاهده کنید.

فیلمهای آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار

ثبت پرسنل (فیلم آموزشی همین قسمت)

تنظیم قرارداد و احکام کاری (بعد از فیلم آموزشی ثبت پرسنل مشاهده شود)

تقویم کاری اداری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تعریف انواع شیفت های کاری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تعریف قوانین گروه کاری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل، تنظیم قرارداد و احکام کاری، تعریف تقویم کاری و انواع شیفت های کاری مشاهده شود)

فیلمهای آموزشی مأموریتها و مرخصی ها

تعریف انواع مرخصی و ثبت آن

تعریف انواع مأموریت و ثبت آن

فیلمهای آموزشی گزارش گیری

گزارش کارکرد روزانه

گزارش کارکرد ماهانه

فیلمهای آموزشی اصلاح تردد و بکاپ گیری

اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود و خروج ها

بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

فیلمهای آموزشی حقوق و دستمزد

تعریف فیش حقوقی

محاسبه حقوق پرسنل

تعریف پارامترهای حقوقی

کسر کار (کسورات)

تعریف وام پرسنل

تعریف بیمه

جداول مالیاتی