فیلم آموزشی تعریف تقویم کاری اداری 

در این مرحله به آموزش تنظیم تقویم کاری اداری می پردازیم.

توجه: حتما قبل از مشاهده فیلم های آموزشی این قسمت، فیلم آموزشی ثبت پرسنل و فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود.

فیلم آموزشی تقویم کاری اداری :

تقویم کاری یعنی همان تقویم شمسی است که همه افراد بر اساس آن تقویم سر کار می روند و روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها طبق آن مشخص می شود.

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه تقویم کار خود را تعریف کنید و حتی می توانید شیفت های چرخشی رو هم تعریف کنید.

در ادامه آموزش ها پس از مشاهده فیلم های این قسمت، فیلم های آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری را مشاهده کنید.

فیلمهای آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار

ثبت پرسنل (قبل از فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تنظیم قرارداد و احکام کاری (بعد از فیلم آموزشی ثبت پرسنل و قبل از فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری مشاهده شود)

تقویم کاری اداری (فیلم آموزشی همین قسمت)

تعریف انواع شیفت های کاری (بعد از فیلم آموزشی تقویم کاری اداری این بخش مشاهده شود)

تعریف قوانین گروه کاری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل، تنظیم قرارداد و احکام کاری، تعریف تقویم کاری و انواع شیفت های کاری مشاهده شود)

فیلمهای آموزشی مأموریتها و مرخصی ها

تعریف انواع مرخصی و ثبت آن

تعریف انواع مأموریت و ثبت آن

فیلمهای آموزشی گزارش گیری

گزارش کارکرد روزانه

گزارش کارکرد ماهانه

فیلمهای آموزشی اصلاح تردد و بکاپ گیری

اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود و خروج ها

بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

فیلمهای آموزشی حقوق و دستمزد

تعریف فیش حقوقی

محاسبه حقوق پرسنل

تعریف پارامترهای حقوقی

کسر کار (کسورات)

تعریف وام پرسنل

تعریف بیمه

جداول مالیاتی