فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری

در این مرحله به آموزش نحوه تعریف گروه های کاری اعم از عادی و ساعتی و همچنین قوانین گروه های کاری می پردازیم.

توجه: قبل از مشاهده فیلم های آموزشی این قسمت، حتما به ترتیب فیلم های آموزشی ثبت پرسنل، تنظیم قرارداد و احکام کاری، تعریف انواع شیفت های کاری مشاهده شود.

فیلم آموزشی گروه کاری چیست ؟

گروه کاری قوانین مجموعه کاری شما می باشد که شامل سه بخش بوده و شما می توانید تأخیر و تعجیل و … را در این قسمت اختصاص دهید.

.

.

فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی – بخش اول

فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی – بخش دوم

فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی – بخش سوم

فیلم آموزشی تعریف گروه ساعتی

فیلم آموزشی تعریف گروه شیفت طولی

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم های آموزشی مأموریتها و مرخصی ها و فیلم های آموزشی گزارش گیری و فیلم های آموزشی اصلاح تردد و بکاپ گیری را مشاهده نمایید.