فیلم های آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری 

در این مرحله به آموزش تعریف انواع شیفت های اداری می پردازیم.

توجه: حتما قبل از مشاهده فیلم های آموزشی این قسمت، فیلم آموزشی ثبت پرسنل و فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری و تقویم کاری اداری مشاهده شود.

فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت اداری :

در این قسمت می توانید تقویم های شیفتی خود که شامل شیفت (صبح ، عصر ، شب) می باشد را نیز تعریف کنید.

توجه کنید که شیفت های شب از دوازده بامداد به بعد هستند.

.

فیلم آموزشی شیفت چرخشی صبح :

فیلمهای آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار

ثبت پرسنل (قبل از فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تنظیم قرارداد و احکام کاری (بعد از فیلم آموزشی ثبت پرسنل و قبل از فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری مشاهده شود)

تقویم کاری اداری (بعد از ثبت پرسنل و تنظیم قرارداد و احکام کاری مشاهده شود)

تعریف انواع شیفت های کاری (فیلم آموزشی همین قسمت)

تعریف قوانین گروه کاری (بعد از فیلم های آموزشی ثبت پرسنل، تنظیم قرارداد و احکام کاری، تعریف تقویم کاری و انواع شیفت های کاری مشاهده شود)

فیلمهای آموزشی مأموریتها و مرخصی ها

تعریف انواع مرخصی و ثبت آن

تعریف انواع مأموریت و ثبت آن

فیلمهای آموزشی گزارش گیری

گزارش کارکرد روزانه

گزارش کارکرد ماهانه

فیلمهای آموزشی اصلاح تردد و بکاپ گیری

اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود و خروج ها

بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

فیلمهای آموزشی حقوق و دستمزد

تعریف فیش حقوقی

محاسبه حقوق پرسنل

تعریف پارامترهای حقوقی

کسر کار (کسورات)

تعریف وام پرسنل

تعریف بیمه

جداول مالیاتی

فیلم آموزشی شیفت چرخشی عصر :

فیلم آموزشی شیفت چرخشی شب :

فیلم آموزشی اختصاص شیفت های ثابت :

فیلم آموزشی اختصاص شیفت های چرخشی :

در ادامه آموزش ها پس از مشاهده فیلم های این قسمت، فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری را مشاهده کنید.