فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

شما با گرفتن بکاپ می توانید اطلاعات خود را ذخیره کنید (بهتر است وقتی تغییراتی انجام می دهید حتما بکاپ بگیرید) و بعد برای برگرداندن بکاپ باید آن را بازیابی کنید.

در این مرحله به آموزش بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات می پردازیم :

فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات :

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص را مشاهده نمایید.