دستگاه کنترل تردد: راهکار هایی برای یک مجموعه با چندین شعبه