دستگاه کنترل تردد: راهکار هایی یک مجموعه با چندین شعبه